Fuchi & kashira,

signed "Mitani Shigeyoshi tsukuru", chaser to the daimyō of Kurume, early 19th century.