Helmet :

Kawari kabuto

Axe form, signed :
" Makiwari gata Muneyoshi no shite kore wo tsukurashimu - Kno Seitsu"

"Muneyoshi designed this form of axe following an order from Kno Seitsu"
17-18th century.