SAGEMONO : Pipe case - Inro - Tonkotsu - Bokuto
Inr˘,
Rabbits & moon
signed "Risso sei (ka˘)" (Haritsu III), 1736-1802